logo-bpost

MyStamp

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

MET BETREKKING TOT DE DIENST MYSTAMP

Versie van toepassing vanaf  10/05/2016

 

 

 

1              Inleiding en toepassingsveld

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienst MyStamp die wordt aangeboden door bpost nv van publiek recht, met maatschappelijke zetel in het Muntcentrum in 1000 Brussel (“bpost”), ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0214.596.464 en met btw-nummer BE 214 596 464.

 

Met deze Dienst (de "Dienst MyStamp") kunnen de klanten, zowel de particuliere en de professionele klanten ("Klant(en)" door bpost gepersonaliseerde zegels ("MyStamp-zegel") laten opmaken op basis van foto’s, beelden, teksten en / of tekeningen of andere illustraties (“Illustraties”) die de Klant aan bpost bezorgt via het proces dat beschreven staat in Artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

 

Onderhavige algemene voorwaarden ("algemene voorwaarden") zijn van kracht sinds 18 mei 2016 en zijn van toepassing op elke bestelling van MyStamp-zegels die de Klant uitvoert. De algemene voorwaarden van de Klant zijn in geen geval van toepassing.

 

Door het vakje naast de vermelding "Ik aanvaard de Algemene voorwaarden” aan te kruisen bij de bestelling, erkent de Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze zonder voorbehouden te aanvaarden.

 

Bepalingen die tegenstrijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden enkel toegepast mits bpost daarvoor zijn uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring verleent.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de andere activiteiten van bpost (met inbegrip van zijn diensten voor de uitreiking van post of de online aankoop van zegels en andere producten die worden aangeboden op de website www.post.be/eshop), waarop specifieke algemene voorwaarden integraal van toepassing zijn.

 

 

2              Bestelprocedure

 

 

Om een bestelling te plaatsen, moet de bestelprocedure gevolgd worden die

 

 

 1. beschreven staat op de website www.bpost.be/mystamp. De bestelling wordt als definitief beschouwd van zodra de volgende stappen worden afgerond:

 

  1. De klant dient eerst de gekozen illustratie digitaal in JPEG-formaat te uploaden. De Klant klikt dan op het icoontje "Volgende" om zijn bestelling voort te zetten.

Vervolgens wordt aan de klant gevraagd om aan te duiden hoeveel MyStamp-zegels hij wil bestellen (aantal MyStamp-vellen).

 

  1. Er wordt hem gevraagd om de gegevens in te voeren die nodig zijn voor de levering van de bestelling. Daarna wordt hem gevraagd om de onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden, door op het daartoe voorziene icoontje te klikken en daarna op het icoontje "Bevestiging". Indien de Klant zijn bestelling wil wijzigen of verbeteren, klikt hij op het icoontje “Vorige”.
  2. Er wordt de Klant gevraagd om het nummer en de geldigheidsdatum van zijn kredietkaart in te geven in de daartoe voorziene velden. De Klant kan ook kiezen om te betalen via Home Banking van Dexia, ING, KBC of CBC.
  3. Na deze stap klikt de Klant op het icoontje "Volgende" en komt hij op een scherm terecht waarop zijn bestelling staat samengevat voor bevestiging.

 

Door hier op "Bevestigen" te klikken, verbindt de Klant zich contractueel. Indien een fout wordt gevonden in de bestelling, verschijnt er een foutmelding zodra de fout wordt geïdentificeerd.

 

De Klant krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

 

3              Opmaak en vorm

 

De MyStamp-zegels worden opgemaakt en geleverd per vellen van 10 of 20 zegels ("MyStamp®-vel"). De Klant mag zoveel vellen bestellen als hij wil – met een maximum van 4 000 vellen per bestelling.

 

De afbeeldingen op de MyStamp®-zegels hebben de volgende afmetingen:

 

 • voor het horizontale formaat: 52,00 mm x 27,00 mm;
 • voor het verticale formaat: 25,00 mm x 27,00 mm.

 

De Klant is ervan op de hoogte dat de eindversie van de MyStamp®-zegels kan verschillen van de afbeelding die hij opstuurde, zowel wat betreft de kwaliteit als de plaats van de afbeelding, en hij aanvaardt dat de kwaliteit van de eindversie van de MyStamp®-zegels afhangt van de afbeelding die hij opstuurde. bpost zal het (de) MyStamp®-zegelvel(len) waarvan de kwaliteit volgens de Klant onvoldoende is, noch terugbetalen noch vervangen.

 

 

 

4              Levering

 

De MyStamp®-zegels worden ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de bestelbevestiging, en maximaal na 10 werkdagen, verzonden naar het leveringsadres dat de Klant opgaf, tenzij bij gevallen van overmacht (gebeurtenis buiten de wil van bpost die de naleving van die termijn bemoeilijk of onmogelijk maakt en zoals bepaald in artikel 12).

 

De MyStamp-zegels worden via de gewone post verzonden voor elke bestelling voor een bedrag lager dan 125 EUR en via een aangetekende zending voor elke bestelling voor een bedrag hoger dan 125 EUR.

 

De levering gebeurt op risico van de Klant vanaf het ogenblik dat de MyStamp-zegels de magazijnen van bpost verlaten.

 

Met uitzondering van de waarborgen die uitdrukkelijk worden vermeld in deze algemene voorwaarden, worden de MyStamp-zegels zonder waarborg geleverd.

 

5              Prijs en betaling

 

De tarieven staan op de website van bpost [www.bpost.be/mystamp].

 

De gekozen afbeelding wordt afgedrukt op een MyStamp-zegel met het tarief dat nodig is voor de frankering. Afhankelijk van de keuze van de Klant, is de MyStamp-zegel geldig voor zendingen in België , voor zendingen naar Europa of naar de rest van de wereld. Voor meer info: http://www.bpost.be/site/nl/residential/letters-cards/send/national.html

 

De frankeertarieven voor brieven zijn gratis beschikbaar in de postkantoren, op de website www.bpost.be en in andere verkooppunten van bpost.

 

Alle andere huidige en toekomstige indirecte belastingen, heffingen, rechten en voorheffingen (met uitzondering van de belasting op de inkomsten en de winst) die zouden worden geheven door een instantie bij of in toepassing van een verkoop waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn altijd ten laste van de Koper en in voorkomend geval, opeisbaar bovenop de prijs.

 

bpost behoudt zich het recht voor de bestellingen te weigeren als de Klant nog facturen voor vorige bestellingen of andere aan bpost verschuldigde betalingen heeft openstaan.

 

 

bpost mag op elk ogenblik de tarieven van de MyStamp-zegels wijzigen. Elke prijswijziging is onmiddellijk na de aanpassing van toepassing, met dien verstande dat die wijzigingen geen enkele invloed hebben op eerder door bpost ontvangen bestellingen.

 

 

6              Verplichtingen van de Klant

 

De Klant kiest vrij de illustratie die hij op zijn MyStamp-vel afgebeeld wenst te zien. Hij alleen is verantwoordelijk voor die keuze en hij verbindt er zich toe dat die Illustratie:

 

 • geen leugenachtige of misleidende elementen bevat;
 • geen elementen bevatten die kwetsend, beledigend of immoreel zijn, die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden en / of die schade zouden kunnen berokkenen aan derden;
 • geen elementen bevatten met een religieuze, politieke, filosofische of etnische strekking;
 • geen naakte of halfnaakte lichamen tonen;
 • geen element bevat dat een beroemdheid of een bekende persoon afbeeldt;
 • geen betrekking hebben op geweld, drugs, wapens of elke andere illegale activiteit;
 • geen elementen bevatten die afbreuk kunnen doen aan de integriteit van bpost;
 • niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire bepalingen;
 • en geen inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

De klant moet in het bezit zijn van de gebruiksrechten van de afbeelding.

 

Om bpost de kans te geven om te controleren of aan deze voorwaarden is voldaan, moet de tekst die eventueel in de Illustratie staat in één van de volgende talen zijn: Nederlands, Frans of Engels.

 

Indien de Klant een beeld kiest uit de bpost galerij, verbindt hij zich ertoe dit beeld in zijn geheel te gebruiken voor zijn MyStamp.  De klant mag dit beeld dus niet knippen, in-/uitzoomen, er geen tekstvelden opzetten of het op een andere manier bewerken.

bpost behoudt zich het recht voor om de opmaak van MyStamp-vellen op basis van afbeeldingen die niet aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen, te weigeren.

 

De Klant verbindt er zich bovendien toe bpost volledig te vergoeden voor alle kosten en vergoedingen (redelijke honoraria van advocaten inbegrepen) die bpost ten laste worden gelegd en die voortkomen uit klachten en / of vorderingen door derden, waarbij die zich baseren op de schending van hun intellectuele eigendomsrechten en / of nadeel dat zij zouden hebben geleden doordat de Klant de voorgaande voorwaarden met de voeten zou hebben getreden.

 

Overeenkomstig de wet van 10 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming verbindt de Klant vanaf de bevestiging van de bestelling zich ten opzichte van bpost en beschikt hij na deze bevestiging niet over het recht om af te zien van de aankoop van MyStamp-vellen.

 

 

7              Klachten en verantwoordelijkheid

 

Om geldig te zijn moeten de klachten betreffende een gebrek aan overeenstemming of betreffende verborgen gebreken binnen de 7 dagen nadat het gebrek werd vastgesteld (i) aangetekend verstuurd worden naar: BPOST NV, Departement MyStamp, E. Walschaertsstraat 1 – 2800 Mechelen (tel. 015 285 750 of 811) of (ii) via mail naar: philately@post.be.

 

 

Bij een klacht die niet kan worden opgelost op basis van dit artikel, kan de Klant een klacht indienen bij de Ombudsman van bpost, Koningsstraat 97 bus 15 – 1000 Brussel (www.ombudsman.post.be).

 

8              Intellectuele eigendomsrechten op de MyStamp-website

 

De website www.bpost.be/MyStamp en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. Ze bevatten bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het is verboden (een gedeelte van) deze afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bpost of die derden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

 

9              Bescherming van de persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens (zoals bedoeld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer) betreffende de Klant en die de Klant meedeelde, kunnen door bpost worden verwerkt in het kader van hun contractuele relatie en met het oog op de commerciële promotie van de producten en diensten die bpost uitgeeft en / of verdeelt. De Klant heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en mag ze laten verbeteren of zich verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketing-doeleinden, door een schriftelijke aanvraag samen met een fotokopie van zijn identiteitskaart te sturen naar: BPOST NV, Departement MyStamp, E. Walschaertsstraat 1 – 2800 Mechelen.

 

10            Nietigheid

 

Indien krachtens een wettelijke bepaling van openbare orde of krachtens het dwingend recht één van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig en niet-tegenstelbaar aan de Klant zou zijn, dan wordt deze clausule geacht niet te zijn geschreven. De andere clausules van deze voorwaarden blijven echter van toepassing.

 

11            Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken

 

De contractuele relatie tussen de Klant en bpost worden beheerst door het Belgische recht en zullen dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Enkel de rechtbanken van het rechterlijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om uitspraak te doen over elk geschil betreffende onderhavige algemene voorwaarden en de bestellingen en verkoop van MyStamp-zegels die verricht werden in uitvoering van deze algemene voorwaarden.

 

12            Varia

 

Geen der partijen kan verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de uitvoering of voor de niet-uitvoering van haar verplichtingen ingevolge gebeurtenissen die zich voordoen ondanks haar goede zorgen of ingevolge stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of enig ander collectief arbeidsconflict, stopzetting van de levering van de noodzakelijke energiebronnen, overlijden of ongeschiktheid van personen die geschikt zijn om de nodige opdrachten voor een van de partijen te vervullen, enz.

 

Onverminderd alle bewijzen, schriftelijk of bewaard op een andere duurzame drager waar de Klant toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers die bewaard worden in het informaticasysteem van bpost, zijn host of zijn betalingspartner, een bewijs vormen voor de communicaties, de inhoud van de bestellingen en alle transacties tussen de partijen.

 

bpost biedt de Klanten een onlinebestelprocedure in twee talen aan:

 

-          Nederlands;

-          Frans.

 

De bestellingen worden door bpost gearchiveerd, maar ze worden niet ter beschikking gesteld van derden (met inbegrip van de Klanten).

 

Wanneer een Partij zich niet beroept op een recht op grond van deze Algemene Voorwaarden of op een tekortkoming van de andere Partij of wanneer ze dit te laat doet, dan mag dit geenszins worden beschouwd als zou deze Partij er definitief aan verzaken zich later te beroepen op elk ander recht of elke andere tekortkoming. Zo ook betekent het feit dat men een recht slechts gedeeltelijk uitoefent niet dat men zich later niet meer zal kunnen beroepen op een aanvullende uitoefening van dat recht of op de uitoefening van om het even welk ander recht. De rechten die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden zijn cumulatief en sluiten elk ander recht dat is vastgelegd door de wetten en reglementen die van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden geenszins uit.

 

bpost behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwe gewijzigde algemene voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing, behalve voor de reeds geplaatste en door bpost ontvangen bestellingen.